அந்தரங்க காட்சிகளுக்கு அடித்தளம் போட்ட முதல் திரைப்படம்.. சன்னி லியோனுக்கு முன்னோடி இவங்க தான்

tamil cinema news | cinema news

First intimate scene in cinema.

Most of the films released now either have a story or not. The reason is that some directors feel that if glamor scenes are included in the film then the film will run away. Also, some actresses rely on their charm more than their acting skills.

That’s why if they don’t get a chance to be photographed, they immediately take a photo suit in half clothes and publish it on their social media page. In such a situation, directors and producers are doing this in the hope that they will give them a chance. But the censor board banned the film due to bad scenes.

Read also: 5 successful films based on joint family

Apart from this, there are also intimate scenes in many films. Although there are many such films now, but initially the film that laid its foundation was a Hollywood film. Hollywood movies these days are full of glaringly bad sex scenes.

The world’s first bedroom scene was in the 1933 film Ecstasy. Then he was shocked to see the scenes of this film. Apart from this, the release of this film was also banned in some places.

Read also: Would you marry to have a private life? Shruti hit back more than her father

After that a law was imposed that such scenes should not be taken. But in 1940 that law was relaxed. After this, similar scenes started appearing more in the film. Now Hollywood, Bollywood and Kollywood are all theatres, but they are not devoid of attractive films.

Also, there is a glut of attractive actresses now. Sunny Leone, who stars in the glamor scene, has a huge fan following across the globe. Australian actress ET Lamarr, known for her charm, has been the precursor of Sunny Leone.

Read also: 6 Villain Characters Who Surpassed The Hero..Victor Who Scared Ajith