அமீர் பட தயாரிப்பாளர் விட்ட ஒரு கோடி சவால்.. உண்மை சம்பவத்தால் இந்தியாவில் படம் வெளியிட எதிர்ப்பு

tamil cinema news | cinema news

Aamir’s producer has challenged this film by offering him a prize of Rs 1 crore.

Aamir, who made his directorial debut in Tamil cinema, is now working in many films as an actor. Now he is acting in the movie Vyori Tamilukku. The film is directed and produced by Atma Bhava. In such a situation, the Atma Bhava has now challenged.

There is something going on on the internet at the moment. That is, a film named The Kerala Story has been made in Hindi. Directed by Siddiptho Sen, the film also stars Siddhi Ithani and Sonia Balani.

Read also: Aamir will resume the film which was left midway

The film will hit the theaters on May 30 in five languages. In view of this, the trailer of the film was released recently. Now this trailer is causing the biggest controversy. It was initially said that the film is based on a true incident.

It is shown in the trailer that Hindu women are converted to Islam and sent to ISIS. Similarly, 32 thousand women from Kerala have also joined this story.

Read also: Is Rajni a great actor? Aamir had said not to give the award

Due to this the people of Kerala started raising the golden flag against this film. Because it has not only been told as a true incident, but it has been taken in such a way that it hurts religious harmony. The release of The Kerala Story is being protested across India.

Aamir’s producer Adham Bawa has challenged the director of The Kerala Story with a reward of Rs 1 crore for proving the story to be true. In such a situation, before the release of The Kerala Story, many celebrities are opposing it on social media.

Read also: Aamir wants to direct his dream film