கங்குவாவின் மொத்த பயத்தையும் சல்லி சல்லியாக நொறுக்கிய தயாரிப்பாளர்.. பெருமூச்சு விட்ட லியோ, ஜெயிலர் படக்குழு

tamil cinema news | cinema news

In that sense, Ganguwa now evokes both hope and kindness.

some time: Last Sunday, on the occasion of Suriya̵7;s birthday, Ganguwa’s climes video was officially released. The film, being developed extensively in 10 languages ​​with 3D technology, had high expectations from the very beginning.

This video was meant to raise all those expectations manifold. Along with this, Surya Leo, who intimidated many people, forced the jailer’s team to play as well. After which now the fans are eagerly waiting for the release date of Ganguwa.

Read also: Seventh Knowledge or Kashmir? Surya who took the risk of Ganguva’s bad luck.. Shiva who used her as a pickle

Producer Dhananjay Salli has broken down the fear that Suriya showed to many. Recently in an interview, he shocked by saying that the historical parts shown in the film Kangwa will only be a part of the film.

Suriya will also be seen in the current era in the film, which is a contemporary story. He also told that it was shot in Goa. This has disappointed all the fans.

Read also: Testing for the title of Jailer… Nelson is trying to change the name due to the outbreak of mosquitoes

Because Surya’s presence in the recently released video has scared many people. Jailer and Leo Crew were also surprised to see this. But now this news released by the producer has forced him to sigh.

The fact that the historical story only comes in the form of flashback sequences has kept fans in awe. Suriya’s fans have already started praying that nothing harm happens to Shiva Leopard. In that sense, Ganguwa now evokes both hope and kindness.

Read also: Magical audio launch ticket in 15 seconds.. Rajni’s work as a leader without relying on Sun Pictures