தாறுமாறாக எகிறிய வாரிசு-வின் டிக்கெட் விலை.. ஒரு பாப்கார்ன், ஒரு கொக்ககோலா ஃப்ரீ என விளம்பரம் வேற

tamil cinema news | cinema news

Unlike Vijay’s Vaarisu, which releases on January 12, tickets are being priced and sold.

Thalapathy and Thalapathy fans are eagerly waiting to watch the first day screening of Warisu and Thadhavu for Pongal. In such a situation, the tickets of both these films are being exchanged. Especially the ticket price of Varisu makes one’s head spin.

There are already reports of high ticket sales for the film Varisu on Pongal, the traditional festival of Tamils. In addition, tickets are now sold for more money. That too, the price of a ticket for the first show has been fixed at Rs 3000.

read this also, Varisu Tamil Nadu Collection is this.. Is the account given by the creator valid?

All theaters do this. They advertise that one popcorn, one coke free. Tickets for the first day’s show, which were earlier sold for Rs 1,000, Rs 2,000, are now being sold for Rs 3,000.

As the government can’t ask for it, fans are not allowed to pay that much for tickets. The headmaster of the theater is arrogantly saying that we will remain like this. I don’t know who will act on this. But celebrities say that it is better if the fans do not go.

read this also, Total budget report of Varisu film.. Vijay getting double salary

So fans who had seen Ajith’s Thadavu releasing on January 11 and Warisu releasing on January 12 were in for a shock when asked about the ticket price. Many controversies have arisen regarding this.

And if the fans do not support the theater owners who want to make profit from these two films, then next time they will not increase the ticket-tin prices.

read this also, We are ready to compete with Thalapathy 67, not just the successor