நம்பர் ஒன் நான் தான்.. சொன்ன போதாது! பார்த்திபனுக்குப் பின் விஜய் பக்கம் திரும்பிய ப்ளூ சட்டை மாறன்

tamil cinema news | cinema news

Blue Shirt Maran, who has been cursing Parthibana on social media for a few days, is now back to Vijay.

The movies Thalthalapa Varisu and Thadhavu are releasing for this year’s Pongal. Thus the trailer of Thadavu was released on 31 December and attracted around 44 million viewers. But Warisu, which released the day before, didn’t live up to expectations.

Moreover, the trailer of Thadavu garnered 25 million views and 1.1 million likes within 24 hours of its release. But the trailer of Vaarisu got only 23 million views and 1.8 million likes within 24 hours of its release.

read this also, Parthiban gave the correct answer to Blue Shirt Maran

Thus Dil Raju, the producer of Warisu is already Vijay’s number one. While they feared that they might be allotted more theatres, they are now roasting on social media that the successor is holding ground in the trailer itself.

Especially Blue Shirt Maran will not leave any actor behind. More than this, a cold war was going on between them on the social media regarding the picture of Parthiban’s night shadow. Now Blue Shirt has turned to Vijay leaving Maran Parthiban.

read this also, Anti-India will not buy the award? Maran in blue shirt who teases Vijay Sethupathi in stomach pain

For such a big audio launch, Wachi did wonders and gave Biryani to the fans twice. But no one has seen the trailer. So many sad scenes are going on. Then the power went to Vijay! asked Blue Shirt Maran.

But Ajith Thadhavu’s audio launch Vaakala did not turn up for promotion, and did not raise any hopes from the fans, he just played the trailer. It is not enough for Vijay to say that I am number one! Let’s talk about the trailer of Blue Shirt Maaran Vaarisu.

read this also, Blue shirt Maran who creates ruckus about Vijay.. Will the tiger run away after the raid? stealth?