பாரதிராஜாவிடம் திமிர்த்தனமாய் கேட்ட வாய்ப்பு.. பெரிய பெரிய யானைகளை கவத்திய கர்வம்

tamil cinema news | cinema news

The biggest celebrity has arrogantly asked Bharathiraja for a chance.

Director Bharathiraja: Bharathiraja is a talented director who can realistically portray rural life through film. Many of his assistants are now directors. He is also the director who introduced many new actors and actresses to cinema.

He has been a pillar to many who have achieved something from him and become successful and hoisted the flag as director Imayam. There are many people in the cinema world who see him as God. Also, whenever they see that our cinema life is bright because of them, they will praise them.

Read also: 6 celebrities who became big actors without looking for opportunities.. Khairasi director Bharathiraja

The biggest personality has arrogantly sought a chance from the then Bharathiraja. In other words, after giving me a book, the famous person said in similar words, “use mine if you can” and walked away.

Bharathiraja turned to the book and thought how arrogant he was to ask me for a chance. As he read, tears welled up in his eyes involuntarily. He has carved and written all the lines full of poetry.

Read also: An actor who was working in a peda shop..it is a pity that he acted in the movie Bharathiraja and failed

That poet is none other than Vairamuthu, who has now attracted huge elephants. Bharathiraja called him after reading his books and immediately called Ilayaraja. He then introduces himself as Pudufaiyan to Ilayaraja.

Ilayaraja has sent Vairamuthu to bring the tune of the poem written by you. After that, the song which he tuned and released was the song “Idhu Eru Pon Mala Padhu”. Ilayaraja got scared after listening to this song. After this not only he but we also became crazy about his lines.

Read also: Rajni who is away from Bharathiraja for 35 years.. once is enough Sami