மனைவி சொல்லை மந்திரம் என நடித்து வரும் ஜென்டில்மேன்.. யாரு சாமி நீ? த்ரிஷாவாக இருந்தாலும் முத்தக்காட்சி இல்லையாம்

tamil cinema news | cinema news

For Trisha, a gentleman says no to romance, says no to kissing scenes.

Actress Trisha: Trisha has been working as the lead heroine as the dream girl of Tamil cinema for almost 20 years. She is very well received among her fans and she always has a dazzling look which attracts many film personalities.

More than ever, her beauty is increasing with every film. Many heroes are eagerly waiting to act with him. Especially if it is Trisha then the romance scene will definitely be good.

Read also: Nayantara entering Billa Ketap after 17 years… Trisha market is empty in a video.

Many would think that this would be the highlight of the film’s success. One such gentleman has refused to romance as he does not want kissing scenes. Not only with him, but in general, Araway has been asking him to avoid romance scenes with heroines.

The main reason for this is that his wife does not like him acting in a romance scene. Because of him, romance is no longer done in any film. She has been acting like this in many films named Wife Sollai Mantram. That gentleman is none other than actor Ajith. He initially came as the king of love.

Read also: Lucky for Trisha by Leo..the film is directed by 2 directors together

He changes everything after a certain time. The special thing is that the actress also acts gracefully without any romance. He looks good in all the films he is acting in. Gautham Menon requested Ajith to act in close-up scenes with Trisha in the film “Knowing Me Like That”.

But he has said that I cannot do such an act immediately without any hesitation. After this, Ajith will romance through his eyes and body movement in the songs of the film. In this way, Ajith is using heroines in the film just for the sake of name.

Read also: Ajith will make another film without any noise.. When is the time for persistence?