ராஜமவுலி ஸ்டைலில் அடுத்து உருவாக உள்ள பிரம்மாண்ட படம்.. பாகுபலி வசூலை முறியடிக்க திட்டம்

tamil cinema news | cinema news

Like Rajamouli, he is going to break the collection record of Baahubali by making a big film.

One cannot easily forget Baahubali directed by legendary director Rajamouli. Because Rajamouli included many such things in this film which exceeded the expectations of the fans and it became a huge success and accumulated collection.

The collection of the film is struggling till now, no other film is able to compete. And it is discussed that only Rajamouli’s thinking can break the collection of this film. But now the next big film like Bahubali is being made.

Read also: Dil Raj who edged Rajamouli and Shankar in grandeur.

That is, Gandhar is such a film which has been released recently and has created a lot of buzz among the fans. Directed by and starring Rishabh Shetty, the film was produced by KGF Film Production Company. Made on a very low budget, the film was a hit at the box office.

Also, due to the success of the Kannada film, Gandhara, the film was dubbed and released in other languages. Thus, the Gandhara film was widely appreciated in all languages. In such a situation, recently Rishabh Shetty talked about the film Gandhar.

Read also: Watch Rajamouli and Rishab Shetty and scream.

Rishabh said that the second part of Gandhara is being made. He also broke the suspense regarding the story of the film. That is, he had kept the second part in mind while making Bahubali.

Also, the flashback scenes of the film will be shown in Bahubali 2. Similarly, Rishabh Shetty is about to shoot for Gandhara. Gandhar has said that in the second part of the film, the things that happened in the past about God will be taken up in the film. Rishab Shetty is going to beat the Baahubali collection. Fans are eager to know when this film will be released.

Read also: Rajamouli who made success on the world stage.. RRR who created history